rushmetal-科研材料-Ti-钛

1.材料概述

钛是原子序数22,它是一种银白色的过渡金属。其特征为重量轻、强度高、具金属光泽,耐湿氯气腐蚀。

2.材料性能

原子序数 22
原子量 47.9
熔点 1668°C
沸点 3287 °C
密度 4.54g/cm3
晶体结构 密排六方
弹性模量 116GPa
剪切模量 44GPa
莫氏硬度/td> 6.0
线性热膨胀系数 8.6µm/(m·K)
热导率 21.9W/(m·K)
电阻率 420nΩ·m

3.材料的应用

飞机发动机零件和火箭、导弹结构件等。

4.规格与价格

产品 产地 规格 纯度 25m 100m 单位:人民币
Ti wire 英国 Φ0.05mm 99.6+% 4100
Ti wire 英国 Φ0.10mm 99.6+% 2350
Ti wire 英国 Φ0.25mm 99.6+% - 3100
Ti wire 英国 Φ0.50mm 99.6+% 2700 3800
Ti wire 英国 Φ1.00mm 99.6+% 2800 5500
- - - - 1pc 5pcs
Ti foil 德国 0.005x50x50mm 99.6+% 2500
Ti foil 德国 0.010x100x100mm 99.6+% 2800
Ti foil 英国 0.100x150x150mm 99.6+% - 4300
Ti foil 英国 0.150x150x150mm 99.6+% - 4300
Ti foil 英国 0.250x150x150mm 99.6+% - 4200
Ti foil 英国 0.400x150x150mm 99.6+% - 4600
Ti foil 英国 0.500x150x150mm 99.6+% - 4500
- - - - 1片
Ti Target 德国 Φ25.4x3.2mm 99.99+% 2200
Ti Target 德国 Φ25.4x6.3mm 99.99+% 2400
Ti Target 德国 Φ50.8x3.2mm 99.99+% 3200
Ti Target 德国 Φ50.8x6.3mm 99.99+% 3800

若需要其他规格,请联系我们。

4.主要客户

武汉大学等。